f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาซ่อมระบบส่งกำลัง ปั๊ม PTO เครื่องจักรหมายเลข ๗๔-๖๑๙๘-๑๖-๕ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/03/2567 615/-/35/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
62 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกาบเชิง แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2567 สร.16/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
63 จ้างเหมางานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ระหว่าง กม.๒๒๘+๔๒๐ - กม.๒๒๙+๐๕๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2567 615/-/67/32 แขวงทางหลวงสุรินทร์
64 จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๒+๘๘๔ - กม.๑๗๓+๑๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๗๖ เมตร 26/03/2567 615/-/67/33 แขวงทางหลวงสุรินทร์
65 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๙ ระหว่าง กม.๒๗+๖๐๐ - กม.๒๗+๗๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ L.S. 29/03/2567 สร.11/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
66 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๒+๑๐๐ - กม.๑๖๒+๒๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ L.S. 29/03/2567 สร.10/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
67 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ระหว่าง กม.๑๙๑+๓๓๕-กม.๑๙๑+๘๕๕ ,กม.๑๙๕+๙๒๐-กม.๑๙๗+๓๖๗และกม.๑๙๘+๗๓๙ - กม.๒๐๐+๗๖๖ ทางหลวงหมายเลข๒๙๓ระหว่าง กม.๒+๗๒๕ - กม.๑๕+๘๒๐ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๕ ระหว่าง กม.๐+๑๖๐ - กม.๑+๖๘๕ ผลผลิต ๕ แห่ง ปริมาณงาน ๒๙๔EACH 29/03/2567 สร.37/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
68 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๙+๖๖๙ - กม.๑๖๖+๙๖๐ และ กม.๑๗๑+๙๐๐ - กม.๑๗๓+๗๒๐ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๓๙๓ EACH 29/03/2567 สร.36/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
69 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 22/03/2567 615/35/67/97 แขวงทางหลวงสุรินทร์
70 จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข ๔๔-๐๓๙๕-๑๘-๖ จำนวน ๑ รายการ 22/03/2567 615/-/33/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
71 จ้างเหมาซ่อมระบบคลัช เครื่องจักรหมายเลข ๔๖-๖๗๑๒-๐๘-๔ จำนวน ๑ รายการ 22/03/2567 615/-/32/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
72 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๒+๙๓๕ - กม.๑๓+๑๑๐,กม.๑๗+๑๕๕ - กม.๑๗+๖๘๐,กม.๑๙+๘๓๒ - กม.๒๐+๓๕๗ และ กม.๒๘+๗๗๒ - กม.๒๘+๙๘๒ ผลผลิต ๔ แห่ง ปริมาณงาน ๘๒ ต้น 28/03/2567 สร.14/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
73 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๕๙๗ - กม.๔+๘๐๗,กม.๒๔+๐๐๕ - กม.๒๔+๗๗๕ และ กม.๓๒+๐๑๒ - กม.๓๒+๕๐๒ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๗๕ ต้น 28/03/2567 สร.7/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
74 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๘๗๗ - กม.๑๕+๔๓๗ และ กม.๑๘+๕๒๐ - กม.๑๙+๒๙๐ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๘๐ ต้น 28/03/2567 สร.6/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
75 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.๒๐๒+๖๒๕ - กม.๒๐๔+๖๙๐ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๑๔+๔๙๐ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๗๕ ต้น 28/03/2567 สร.5/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,405 รายการ