f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๖+๑๗๕ - กม.๓๗+๐๐๐ , กม.๓๗+๘๐๐ - กม.๔๐+๒๕๐ และ กม.๔๑+๔๘๐ - กม.๔๒+๐๘๒ ปริมาณงาน ๓๔,๙๘๘ ตร.ม. 07/05/2567 สร.43/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
32 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ะหว่าง กม.๕๕+๑๒๕ - กม.๕๗+๙๐๐ ปริมาณงาน ๓๔,๕๖๗ ตร.ม. 01/05/2567 สร.29/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
33 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๑๘๙+๑๓๐ - กม.๑๙๐+๘๗๐ ปริมาณงาน ๓๙,๑๑๘ ตร.ม. 30/04/2567 สร.27/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
34 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียมตอน ๒ระหว่างกม.๑๘๑+๗๙๕ - กม.๑๘๕+๑๐๐ LT.ปริมาณงาน ๓๘,๕๐๕ตร.ม. 30/04/2567 สร.30/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
35 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๐๓๙ - กม.๑๒+๗๑๐ และ กม.๒๑+๑๐๕ - กม.๒๓+๓๖๐ ปริมาณงาน ๓๖,๖๓๖ ตร.ม. 07/05/2567 สร.42/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
36 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข๒๔ตอนควบคุม๐๔๐๑ ตอนจรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๔+๓๐๘ - กม.๑๗๗+๖๓๐ LT. ปริมาณงาน ๓๗,๕๔๙ ตร.ม. 30/04/2567 สร.32/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
37 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓๗+๐๕๕ - กม.๒๓๗+๗๒๔ และ กม.๒๔๐+๐๐๐ - กม.๒๔๐+๒๒๕ ปริมาณงาน ๓๗,๖๕๕ ตร.ม. 07/05/2567 สร.40/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
38 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๑+๗๘๕ - กม.๖๕+๒๖๕ ปริมาณงาน ๓๕,๘๘๐ ตร.ม. 07/05/2567 สร.39/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
39 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ปราสาท - ช่องจอม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๓๙+๔๒๐ - กม.๒๔๐+๑๔๐ และ กม.๒๔๑+๖๕๐ - - กม.๒๔๒+๗๘๐ ปริมาณงาน ๓๗,๙๒๕ ตร.ม. 01/05/2567 สร.33/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
40 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ปราสาท - ช่องจอม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓๔+๖๐๐ - กม.๒๓๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๓๘,๖๐๓ ตร.ม. 01/05/2567 สร.35/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
41 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม๐๔๐๒ ตอนกระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔๔+๙๕๕ - กม.๒๔๘+๑๙๕ LT.ปริมาณงาน ๓๖,๔๑๐ ตร.ม 07/05/2567 สร.41/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
42 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๙๕ - กม.๑+๘๙๐ ปริมาณงาน ๑๖,๒๔๕ ตร.ม. 29/04/2567 สร.22/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
43 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๕๒๐ - กม.๙+๙๕๐ ปริมาณงาน ๒๒,๒๑๐ ตร.ม. 30/04/2567 สร.19/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
44 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ- ลำพังชู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๘+๗๒๐ - กม.๔๐+๑๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/04/2567 สร.31/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ขนาด ๒๑๕ /๗๐ R ๑๕) จำนวน ๔ เส้น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 10/04/2567 615/30/61/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,405 รายการ