f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๘ รายการ 08/05/2567 615/45/67/103 แขวงทางหลวงสุรินทร์
17 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 08/05/2567 615/60/67/102 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18 จ้างก่อสร้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๓๒+๗๘๐ -กม.๓๓+๑๓๘ (LT.+RT.) และ กม.๓๓+๙๑๐ - กม.๓๔+๓๒๐ (LT.) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 17/05/2567 สร.45/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG) จำนวน ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/05/2567 615/40/6/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๖ ถัง 03/05/2567 615/35/67/101 แขวงทางหลวงสุรินทร์
21 จ้างเหมาเช็คตามระยะ รถหมายเลข ๒๑-๖๕๖๗-๑๕-๒ จำนวน ๑ งาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/04/2567 615/-/40/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
22 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 29/04/2567 615/35/67/100 แขวงทางหลวงสุรินทร์
23 ขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน เครื่องจักรหมายเลข 46-6412-05-0 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/05/2567 คค06054/1.3/6/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
24 ขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน เครื่องจักรหมายเลข 46-6611-07-5 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/05/2567 คค 06054/1.3/5/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
25 ขายทอดตลาดชุดเครื่องตัดและเจาะถนนระบบไฮดรอลิค เครื่องจักรหมายเลข 40-6114-11-2 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 28/05/2567 คค 06054/1.3/4/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๖ ถัง 19/04/2567 615/35/67/99 แขวงทางหลวงสุรินทร์
27 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๖+๔๕๐ - กม.๓๗+๕๔๐ ปริมาณงาน ๒๓,๐๖๔ ตร.ม. 01/05/2567 สร.34/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
28 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๒๓๕+๙๑๕ - กม.๒๓๗+๐๕๕ ปริมาณงาน ๑๒,๕๔๐ ตร.ม. 01/05/2567 สร.28/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
29 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนกระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน๔ ระหว่าง กม.๒๑๖+๐๖๒-กม.๒๑๗+๐๕๐ LT.+RT. และ กม.๒๑๗+๐๕๐ - กม.๒๑๘+๔๐๐ LT.ปริมาณงาน ๓๗,๘๙๕ ตร.ม. 09/05/2567 สร.44/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
30 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๓๙+๓๕๐ - กม.๔๑+๐๒๕ และ กม.๔๒+๗๔๐ - กม.๔๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๕,๖๖๑ ตร.ม 01/05/2567 สร.38/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,405 รายการ