f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2386 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 615/45/63/9 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2387 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/10/2562 615/60/63/10 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2388 งานจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ 50 กก. มอก.15 เล่ม 1 - 2555 จำนวน 200 ถุง 18/10/2562 615/60/63/8 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2389 งานจัดซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิดยาง Cms-2h มอก.371-2530 จำนวน 90 ถัง 18/10/2562 615/60/63/7 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2390 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(Pre-mix) ตามมาตรฐานที่ ทลม.407 /2542 จำนวน 800 ถุง 18/10/2562 615/60/63/6 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2391 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๖+๒๒๕ - กม.๑๗๖+๖๑๐ ปริมาณงาน ๐.๓๘๕ กม. 16/09/2562 สัญญาเลขที่ สร.49/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2392 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๐ - กม.๒๑๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๐.๔๐๐ กม. 16/09/2562 สัญญาเลขที่ สร.50/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2393 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๓๐ - กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๗๐ กม. 09/08/2562 สร.48/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ CS ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๐๗+๒๑๕ - กม.๒๐๗+๗๖๕ ปริมาณงาน ๐.๕๕๐ กม. 09/08/2562 สร.44/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ CS ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑.๔๐๐ กม. 09/08/2562 สร.45/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๕+๑๐๐ - กม.๑๗๕+๕๔๐ ปริมาณงาน ๐.๔๔๐ กม. 09/08/2562 สร.46/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วย ทับทัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๓+๐๐๐ - กม.๒๐๓+๔๘๐ ปริมาณงาน ๐.๔๘๐ กม. 09/08/2562 สร.47/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2398 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ปุ่มสะท้อนแสงชนิดสองทาง (สีเหลือง) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 3,570 อัน 29/03/2562 คค06055/พ.1/E33/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุรินทร์ 01/03/2562 คค 06055/พ.1/E32/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2077 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.65+025 - กม.65+735 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/02/2562 คค ๐๖๐๕๕/พ.๑/E๓๑/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 2,386 ถึง 2,400 จาก 2,405 รายการ