f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๐๔+๗๐๐ - กม.๒๐๖+๓๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 สร.38/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
77 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๔๑+๖๖๐ - กม.๒๔๓+๓๓๐ RT ปริมาณงาน ๒๐,๓๖๕ ตร.ม. 20/09/2565 สร.24/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
78 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ - กม.๗+๑๐๐ ปริมาณงาน ๒๘,๕๐๐ ตร.ม. 20/09/2565 สร.29/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
79 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๓๘+๖๐๐ - กม.๒๓๙+๖๐๐ ปริมาณงาน ๓๔,๖๘๑ ตร.ม. 20/09/2565 สร.18/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
80 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ปวงตึก -นาตำบล ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๕๓๕ - กม.๑๙+๘๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๕๔๘ ตร.ม. 20/09/2565 สร.20/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
81 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๙+๑๒๕ - กม.๑๐+๑๒๕ และ กม.๒๓+๓๖๐ - กม.๒๔+๐๗๕ ปริมาณงาน ๑๕,๕๙๑ 20/09/2565 สร.28/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
82 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๔+๒๓๐ - กม.๑๙๕+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/09/2565 สร.14/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
83 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๔+๖๕๘ - กม.๑๓๕+๓๓๐ ปริมาณงาน ๑๔,๘๙๐ ตร.ม 19/09/2565 สร.13/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
84 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๗+๗๖๐ - กม.๓๐+๐๑๗ ปริมาณงาน ๒๐,๕๔๒ ตร.ม 19/09/2565 สร.5/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
85 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๔+๕๐๐ - กม.๓๕+๔๙๐ ปริมาณงาน ๒๐,๒๑๔ ตร.ม. 19/09/2565 สร.4/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
86 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐ - กม.๔๗+๒๔๕ ปริมาณงาน ๒๐,๒๐๕ ตร.ม. 19/09/2565 สร.6/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
87 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๔+๙๔๓ - กม.๒๐๕+๖๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/09/2565 สร.7/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
88 จ้างก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวง พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการประชาชนศีขรภูมิ จำนวน ๑ หลัง 09/09/2565 สร.10/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
89 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ๓-๖) แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/09/2565 สร.1/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
90 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๒๐+๘๘๕ - กม.๒๑+๘๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๙๕๐ ก.ม.) 19/08/2565 คค 06054/พ.1/E20/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 182 รายการ