f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๓๓+๖๐๐ - กม.๒๓๕+๙๑๕ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 สร.30/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
47 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔+๕๒๐ - กม.๒๗+๖๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๐๔๐ ตร.ม. 22/09/2565 สร.16/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
48 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๔๔+๙๕๕ - กม.๒๔๗+๒๓๕ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 สร.42/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
49 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๐๒+๐๐๐ - กม.๒๐๓+๑๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 สร.39/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
50 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓+๖๓๕ - กม.๑๗+๒๐๐ ปริมาณงาน ๓๒,๖๗๑ ตร.ม. 22/09/2565 สร.51/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
51 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๒+๗๓๐ - กม.๒๒๓+๑๘๐ และ กม.๒๒๓+๑๘๐ - กม.๒๒๔+๗๕๕ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 สร.33/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
52 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๓๒๕ - กม.๕+๒๗๕ และ กม.๗+๕๐๐ - กม.๙+๑๒๐ ปริมาณงาน ๓๒,๖๔๗ ตร.ม. 22/09/2565 สร.55/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
53 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๐+๒๔๕ - กม.๓๑+๘๐๐ ปริมาณงาน ๓๒,๖๔๐ ตร.ม. 22/09/2565 สร.56/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
54 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๖+๓๐๐ - กม.๒๐๘+๑๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 สร.50/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
55 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.๑๕+๕๐๐ - กม.๑๖+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 สร.12/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
56 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๑๐+๓๒๐- กม.๒๑๒+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 สร.40/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
57 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๒๓๕ - กม.๒๒+๕๒๕ และ กม.๒๓+๓๖๐ - กม.๒๔+๑๑๐ ปริมาณงาน ๒๒,๑๗๒ ตร.ม. 22/09/2565 สร.54/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
58 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๙+๔๐๐ - กม.๓๐+๗๖๗ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน SSB ๗๐๐ เมตร 22/09/2565 สร.32/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
59 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๓๓๕ - กม.๑๕+๕๑๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน SSB ๗๙๐ เมตร 22/09/2565 สร.31/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
60 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๒๔+๙๔๐ - กม.๒๘+๖๘๐ ปริมาณงาน ๓๓,๗๕๘ 21/09/2565 สร.63/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 182 รายการ