f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.๒๒๒+๑๐๐- กม.๒๒๓+๓๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้ 23/09/2565 สร.61/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
32 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๘๗+๓๒๕ - กม.๑๘๘+๓๐๕ และ กม.๑๘๘+๙๒๕ - กม.๑๘๙+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 สร.60/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
33 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๒+๒๘๕- กม.๑๗๓+๖๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 สร.58/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
34 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๗+๙๘๐ - กม.๑๖๙+๖๔๒ ปริมาณงาน ๓๕,๒๓๓ ตร.ม. 23/09/2565 สร.44/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
35 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๔+๒๗๐ - กม.๑๗๕+๖๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๗๘๐ ตร.ม. 23/09/2565 สร.45/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
36 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.๒๐๑+๓๐๕ - กม.๒๐๓+๘๘๕ ปริมาณงาน ๒๕,๘๐๐ ตร.ม 23/09/2565 สร.49/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
37 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๙๘+๕๘๐ - กม.๑๙๙+๔๗๕ ปริมาณงาน ๑๙,๒๗๕ ตร.ม. 23/09/2565 สร.47/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
38 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๖๓๕ - กม.๑๘๖+๖๗๐ ปริมาณงาน ๒๒,๒๑๐ ตร.ม. 23/09/2565 สร.46/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
39 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๑๘+๔๘๓ - กม.๒๒๐+๔๑๐ ปริมาณงาน ๔๒,๑๒๓ ตร.ม. 23/09/2565 สร.48/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
40 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๗๔๙ (LT.) และ กม.๑๘+๐๙๓ - กม.๑๘+๗๑๕ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 สร.62/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
41 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๗๖+๖๑๕ - กม.๑๗๗+๖๓๕ และ กม.๑๗๙+๖๖๐ - กม.๑๗๙+๙๗๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๓๙ก.ม.) 23/09/2565 สร.59/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
42 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๓+๔๑๔- กม.๒๖+๖๕๐ และ กม.๒๙+๒๙๐ - กม..๓๐+๑๐๐ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๔๔,๗๖๓ ตร.ม. 23/09/2565 สร.52/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
43 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๑๗+๐๕๐ - กม.๒๑๙+๕๐๐ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๔๕๐ ก.ม.) 23/09/2565 สร.41/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
44 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓+๗๐๐ - กม.๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒๐,๗๔๐ ตร.ม. 22/09/2565 สร.57/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
45 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๒๕๖+๔๒๕ - กม.๒๕๘+๖๖๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 สร.43/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 182 รายการ