f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๙๕ - กม.๑+๘๙๐ ปริมาณงาน ๑๖,๒๔๕ ตร.ม. 10/04/2567 สร.22/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
17 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๕๒๐ - กม.๙+๙๕๐ ปริมาณงาน ๒๒,๒๑๐ ตร.ม. 10/04/2567 สร.19/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ- ลำพังชู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๘+๗๒๐ - กม.๔๐+๑๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 สร.31/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
19 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๘๐๐ - กม.๓+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๘,๓๑๒ ตร.ม. 10/04/2567 สร.26/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
20 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖๗+๕๓๐ - กม.๗๐+๖๐๕ ปริมาณงาน ๒๗,๗๐๕ ตร.ม. 10/04/2567 สร.25/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
21 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ปวงตึก - นาตำบล ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐+๐๒๐ - กม.๓๓+๐๖๕ ปริมาณงาน ๒๗,๔๕๕ ตร.ม. 10/04/2567 สร.23/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
22 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ - กม.๐+๙๑๐ และ กม.๒+๒๑๐ - กม.๔+๔๙๐ ปริมาณงาน ๒๖,๐๑๐ ตร.ม. 10/04/2567 สร.24/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
23 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๕+๖๖๐ - กม.๒๐๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2567 สร.8/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
24 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๒๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงโดยปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๗+๔๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/03/2567 สร.2/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
25 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๒๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.๘๕+๙๓๐ - กม.๘๖+๖๙๐ และ กม.๘๙+๒๐๔ - กม.๙๐+๕๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง 29/03/2567 สร.1/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
26 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ระหว่าง กม.๑๑+๒๐๐ - กม.๑๓+๖๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/03/2567 สร.3/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
27 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.๓๐+๐๔๒ - กม.๓๒+๓๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/03/2567 สร.17/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
28 จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖๔+๖๕๐ - กม.๑๖๕+๑๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2566 สร.107/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
29 จ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๔+๗๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/10/2565 คค 06054/พ.1/E90/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
30 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๑๐+๓๔๐ - กม.๑๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/09/2565 สร.53/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 182 รายการ