f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐ - กม.๓๗+๗๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 สร.103/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
107 จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๔+๖๐๐ - กม.๒๔+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 สร.106/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
108 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๙๐๐ ถุง 22/03/2566 615/60/66/137 แขวงทางหลวงสุรินทร์
109 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h มอก.๓๗๑-๒๕๓๐ จำนวน ๖๐ ถัง 22/03/2566 615/60/66/136 แขวงทางหลวงสุรินทร์
110 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 10/03/2566 615/35/66/135 แขวงทางหลวงสุรินทร์
111 ซื้อหินใหญ่ (งบภัยพิบัติ) จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม. 02/03/2566 615/60/66/133 แขวงทางหลวงสุรินทร์
112 ซื้อหินใหญ่ (งานภัยพิบัติ) จำนวน ๑๗๓ ลบ.ม. 02/03/2566 615/60/66/131 แขวงทางหลวงสุรินทร์
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๓ รายการ 27/02/2566 615/60/66126 แขวงทางหลวงสุรินทร์
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม ๒ รายการ 20/02/2566 615/60/66/123 แขวงทางหลวงสุรินทร์
115 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 13/02/2566 65/35/66/116 แขวงทางหลวงสุรินทร์
116 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 25/01/2566 615/35/66/109 แขวงทางหลวงสุรินทร์
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๒๓ รายการ 20/01/2566 615/45/66/107 แขวงทางหลวงสุรินทร์
118 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง กว้างข้างละ ๒.๐๐ เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง ๔.๑๐ เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชุมพลบุรี แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๖๓,๐๒๙.๘๐๐ ตร.ม. 12/01/2566 615/-/66/16 แขวงทางหลวงสุรินทร์
119 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 06/01/2566 615/60/66/98 แขวงทางหลวงสุรินทร์
120 จ้างเหมางาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ๒๐ CM. DEEP (พื้นทางเดิมหินคลุก) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๑๗+๑๐๐ - กม.๑๗+๗๑๗ ปริมาณงาน ๕,๕๕๓ SQ.M. 03/01/2566 615/-/66/15 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 720 รายการ