f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓ รายการ 12/06/2566 615/60/66/160 แขวงทางหลวงสุรินทร์
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓ รายการ 09/06/2566 615/60/66/159 แขวงทางหลวงสุรินทร์
93 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 29/05/2566 615/35/66/155 แขวงทางหลวงสุรินทร์
94 ซื้อวัสดุการเกษตร รวม ๖ รายการ 25/05/2566 615/70/66/153 แขวงทางหลวงสุรินทร์
95 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 11/05/2566 615/60/66/152 แขวงทางหลวงสุรินทร์
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๒๒ รายการ 11/05/2566 615/45/66/149 แขวงทางหลวงสุรินทร์
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๑ รายการ 11/05/2566 615/60/66/148 แขวงทางหลวงสุรินทร์
98 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน หมายเลขทะเบียน ๘ กผ ๕๘๐๐ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน 26/04/2566 615/-/66/36 แขวงทางหลวงสุรินทร์
99 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 25/04/2566 615/35/66/146 แขวงทางหลวงสุรินทร์
100 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 31/03/2566 615/35/66/140 แขวงทางหลวงสุรินทร์
101 จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖๔+๖๕๐ - กม.๑๖๕+๑๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2566 สร.107/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
102 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CRS-2 มอก.๓๗๑-๒๕๓๐ จำนวน ๖๐ ถัง 23/03/2566 615/60/66/138 แขวงทางหลวงสุรินทร์
103 จ้างก่อสร้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.๒๑๗+๑๑๙ - กม.๒๑๗+๑๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 สร.104/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
104 จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๘+๑๕๕ - กม.๑๕๙+๐๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 สร.105/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
105 จ้างก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๓๕+๒๔๔ - กม.๑๓๕+๓๑๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/03/2566 สร.102/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 720 รายการ