f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข๒๔ตอนควบคุม๐๔๐๑ ตอนจรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๔+๓๐๘ - กม.๑๗๗+๖๓๐ LT. ปริมาณงาน ๓๗,๕๔๙ ตร.ม. 10/04/2567 สร.32/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
17 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓๗+๐๕๕ - กม.๒๓๗+๗๒๔ และ กม.๒๔๐+๐๐๐ - กม.๒๔๐+๒๒๕ ปริมาณงาน ๓๗,๖๕๕ ตร.ม. 10/04/2567 สร.40/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
18 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๑+๗๘๕ - กม.๖๕+๒๖๕ ปริมาณงาน ๓๕,๘๘๐ ตร.ม. 10/04/2567 สร.39/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
19 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ปราสาท - ช่องจอม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๓๙+๔๒๐ - กม.๒๔๐+๑๔๐ และ กม.๒๔๑+๖๕๐ - - กม.๒๔๒+๗๘๐ ปริมาณงาน ๓๗,๙๒๕ ตร.ม. 10/04/2567 สร.33/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
20 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ปราสาท - ช่องจอม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓๔+๖๐๐ - กม.๒๓๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๓๘,๖๐๓ ตร.ม. 10/04/2567 สร.35/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
21 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม๐๔๐๒ ตอนกระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔๔+๙๕๕ - กม.๒๔๘+๑๙๕ LT.ปริมาณงาน ๓๖,๔๑๐ ตร.ม 10/04/2567 สร.41/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
22 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๙๕ - กม.๑+๘๙๐ ปริมาณงาน ๑๖,๒๔๕ ตร.ม. 10/04/2567 สร.22/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
23 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๕๒๐ - กม.๙+๙๕๐ ปริมาณงาน ๒๒,๒๑๐ ตร.ม. 10/04/2567 สร.19/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
24 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ- ลำพังชู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๘+๗๒๐ - กม.๔๐+๑๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2567 สร.31/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
25 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๘๐๐ - กม.๓+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๘,๓๑๒ ตร.ม. 10/04/2567 สร.26/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
26 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖๗+๕๓๐ - กม.๗๐+๖๐๕ ปริมาณงาน ๒๗,๗๐๕ ตร.ม. 10/04/2567 สร.25/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
27 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ปวงตึก - นาตำบล ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐+๐๒๐ - กม.๓๓+๐๖๕ ปริมาณงาน ๒๗,๔๕๕ ตร.ม. 10/04/2567 สร.23/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
28 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ - กม.๐+๙๑๐ และ กม.๒+๒๑๐ - กม.๔+๔๙๐ ปริมาณงาน ๒๖,๐๑๐ ตร.ม. 10/04/2567 สร.24/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
29 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 03/04/2567 615/35/67/97 แขวงทางหลวงสุรินทร์
30 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๕+๖๖๐ - กม.๒๐๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2567 สร.8/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 720 รายการ