f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67059130461
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 10420946 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 10,637.90
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 08/05/2567 05/05/2568
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 08/05/2567 08/05/2568
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ