f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1786 โครงการส่งเสริมการใช้การใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เพื่อผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,168 ต้น 19/03/2562 ศก.2/21/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1787 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 29 รายการ 14/01/2562 636/40/62/70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1788 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) ใช้ในงานปรับซ่อม เพื่อ Stock เข้าโรงงาน จํานวน ๑๑ รายการ 10/01/2562 636/30/62/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1789 ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร ตามใบสั่งซื้อ 636/35/62/10 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 04/01/2562 636/35/62/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1790 ซื้อ ASPHALT CONCRETE ( HOT MIX) จำนวน 45 ตัน 04/01/2562 636/60/62/69 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1791 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 20 รายการ 04/01/2562 636/60/62/68 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1792 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 21-6571-15-9 ทะเบียน 4กน 7311 กทม. ตามจำนวน 1 งาน 03/01/2562 636/-/62/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1793 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/01/2562 636/45/62/67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1794 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 28/12/2561 636/-/62/66 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1795 ซื้อนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 28/12/2561 636/35/62/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1796 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ 28/12/2561 636/60/62/65 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1797 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 25 รายการ 28/12/2561 636/60/62/64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1798 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๑๐-๖๔๓๔-๙๑-๗ 24/12/2561 636/30/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1799 ซื้อนํ้ามันดีเซล จํานวน ๓,๐๐๐ ลิตร ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๓๖/๓๕/๖๒/๘ ลว. ๒๑ ธ.ค.๖๑ 21/12/2561 636/35/62/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1800 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๗๔-๖๑๑๕-๐๙-๒ ทะเบียน ๙๘-๗๕๕๓ กทม. 21/12/2561 636/30/62/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1,786 ถึง 1,800 จาก 1,821 รายการ