f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1756 ซื้อวัสดุสํานักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) จํานวน ๑ รายการ ตามใบเบิกเลขที่ ๖๓๖/๖๒/๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒, ๖๓๖/๖๒/๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 05/02/2562 636/40/62/22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1757 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวยฃน 4 รายการ 04/02/2562 636/40/62/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1758 ซื้อปูนคอนกรีตผสมเสร็จ ST-210 31/01/2562 636/60/62/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1759 ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร 31/01/2562 636/35/62/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1760 ซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสา่ร 29/01/2562 636/40/62/14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1761 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 636/40/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1762 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 636/40/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1763 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 29/01/2562 636/60/62/75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1764 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๒๕-๖๘๓๘-๐๕-๒ ทะเบียน ๙๖-๙๘๖๘ กทม. จํานวน ๓ รายการ 24/01/2562 636/30/62/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1765 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 30 รายการ 17/01/2562 636/60/62/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1766 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 9 รายการ 17/01/2562 636/60/62/74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1767 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 17/01/2562 636/60/62/72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1768 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/02/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/20/2562 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1769 ซื้อน้ำมันดีเซล 3000 ลิตร 12/01/2562 636/35/62/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1770 โครงการส่งเสริมการใช้การใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เพื่อผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,168 ต้น 19/03/2562 ศก.2/21/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1,756 ถึง 1,770 จาก 1,805 รายการ