f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1741 ซื้อท่อ คสล. CLASS 3 20/02/2562 636/60/62/89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1742 ซื้อเสื้อยืดแขนยาวสีส้มติดแถบสะท้อนแสง 4 แถบ 18/02/2562 636/60/62/88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1743 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๔๖-๖๖๒๖-๐๗-๑ ทะเบียน ๙๘-๑๖๕๒ กทม. จํานวน ๘ รายการ 18/02/2562 636/30/62/26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1744 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 23 รายการ 14/02/2562 636/60/62/87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1745 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 13/02/2562 636/45/62/86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1746 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 13 รายการ 12/02/2562 636/60/62/85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1747 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ 12/02/2562 636/45/62/84 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1748 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๔๔-๐๑๖๕-๑๗-๙ ทะเบียน ฮษ ๖๓๐๙ กทม. จํานวน ๑ รายการ 12/02/2562 636/30/62/23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1749 แผ่นสะท้อนแสงสีขาวชนิด High Intensity Prismatic Grade ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 50 หลา 08/02/2562 636/60/62/82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1750 ซื้อนํ้ามันดีเซล ๓,๐๐๐ ลิตร 08/02/2562 636/35/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1751 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 20 รายการ 07/02/2562 636/60/62/81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1752 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 101 ถัง 06/02/2562 636/60/62/79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1753 ซื้อ ASPHALT CONCRETE (HOTMIX) จำนวน 90 ตัน 06/02/2562 636/60/62/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1754 ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 90 ตัน 06/02/2562 636/60/62/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1755 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 05/02/2562 636/60/62/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1,741 ถึง 1,755 จาก 1,805 รายการ