f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1711 ซ่อมแซมบูรณะทรัพย์ที่เสียหายคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ที่ กม.18+050 (ด้านขวาทาง) 23/04/2562 636/-/62/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1712 ASPHALT CONCRETE (HOTMIX) จำนวน 45 ตัน 23/04/2562 636/60/62/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1713 ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร 23/04/2562 636/35/62/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1714 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 22/04/2562 636/45/62/116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1715 ซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุให้คืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.0+950 22/04/2562 636/-/62/112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1716 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 22/04/2562 636/40/62/111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1717 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๔๔-๙๗๗๑-๑๖-๐ ทะเบียน ฮล ๕๑๖๗ กทม. จํานวน ๑ รายการ 18/04/2562 636/-/62/34 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1718 ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร 23/04/2562 636/35/62/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1719 ผลิตป้ายงานประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของประชาชน (รหัสงาน 21630) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 09/04/2562 636/-/62/109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1720 ผลิตป้ายงานประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของประชาชน (รหัสงาน 21630) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 09/04/2562 636/-/62/108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1721 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 9 รายการ 04/04/2562 636/60/62/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1722 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 02/04/2562 636/60/62/106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1723 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๔๔-๘๙๗๒-๑๑-๘ ทะเบียน ญก ๔๗๖๓ กทม. จํานวน ๑ รายการ ตามใบบันทึกซ่อมเลขที่ ๖๓๖/๖๒/ซ่อมบํารุง/๑๑ 02/04/2562 636/-/62/33 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1724 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใชhกับเครื่องจักรหมายเลข๒๓-๖๒๗๗-๐๙-๙ ทะเบียน ๙๘-๙๗๗๐ กทม. จํานวน ๑๑ รายการ 29/03/2562 636/30/62/31 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
1725 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 28/03/2562 636/35/62/18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1,711 ถึง 1,725 จาก 1,821 รายการ