f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 636/-/67/213 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2567 636/60/67/211 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 67079209219 08/07/2567 636/60/67/210 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 991,250.00 ตารามเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2567 636/-/67/208 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 จ้างติดตั้งราวกันอันตราย รหัสงาน 21422 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.3+800 - กม.4+200 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2567 636/-/67/209 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2567 636/-/67/204 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 03/07/2567 636/40/67/206 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร รหัสงาน 21412 ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+000 และ กม.23+000 - กม.24+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2567 636/-/67/207 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2567 636/60/67/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ ในพื้นที่ควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2567 636/-/67/201 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร 01/07/2567 636/35/67/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อวัสดุเบ็ตเตล็ด จำนวน 10 รายการ 26/06/2567 636/40/67/198 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2567 636/60/67/197 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/67/ซ่อมบำรุง/27 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2567 636/60/67/196 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,821 รายการ