f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.19+400 - กม.21+240 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2564 ศก.2/19/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
92 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่บริเวณ กม.327+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 คค 06053/พ.1/e.9/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
93 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+000 - กม.26+880 ปริมาณงาน 34,446 ตารางเมตร 17/12/2564 ศก.2/16/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
94 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.42+800 - กม.52+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 34,200 ตารางเมตร 17/12/2564 ศก.2/18/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
95 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.32+251 - กม.36+850 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 35,541 ตารางเมตร 17/12/2564 คค 06053/พ.1/e.11/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
96 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.69+312 - กม.70+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 คค 06053/พ.1/e.10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
97 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่บริเวณ กม.327+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 คค 06053/พ.1/e.9/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
98 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4+215 - กม.6+200 ระยะทาง 1.985 กิโลเมตร 02/12/2564 คค 06053/พ.1/e.2/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
99 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรม ซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพของทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2236 ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ระหว่าง กม.9+340 - กม.13+045 ระยะทาง 3.260 กิโลเมตร 02/12/2564 ศก.2/1/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
100 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ – ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.26+615 - กม.42+540 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 35,770 ตารางเมตร 02/12/2564 ศก.2/4/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
101 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.60+450 - กม.64+432 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,378 ตารางเมตร 02/12/2564 ศก.2/6/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
102 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.33+198 - กม.35+200 ปริมาณงาน 37,926 ตารางเมตร 02/12/2564 ศก.2/5/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
103 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด – ขุนหาญ ระหว่าง กม.28+375 - กม.34+055 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 35,182 ตารางเมตร 02/12/2564 ศก.2/7/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
104 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน ระหว่าง กม.2+870 - กม.15+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,321 ตารางเมตร 02/12/2564 ศก.2/22565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
105 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.70+200 - กม.83+800 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 48,754 ตารางเมตร 02/12/2564 ศก.2/3/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 188 รายการ