f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 3 ระหว่าง กม.301+208 - กม.316+910 (เป็นตอนๆ) ปริมาณ 1 แห่ง 19/04/2567 คค 06053/พ.1/e.8/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
92 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.2+255 - กม.4+840 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2567 คค 06053/พ.1/e.37/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
93 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.12+000 - กม.16+820 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 คค 06053/พ.1/e.4/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
94 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+100 - กม.13+053 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 คค 06053/พ.1/e.2/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
95 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 5 ระหว่าง กม.26+335 - กม.26+930 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 คค 06053/พ.1/e.3/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
96 เหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/67/ซ่อมบำรุง/15 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 28/03/2567 636/-/67/37 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
97 เหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/67/ซ่อมบำรุง/15 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 28/03/2567 636/-/67/37 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
98 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ตอน 2 ระหว่าง กม.13+300 - กม.14+315 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 คค 06053/พ.1/e.1/2567 ลว 1 เม.ย. 2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
99 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 636/40/67/142 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
100 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/เพื่อสต๊อก/2 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 03/04/2567 636/30/67/38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
101 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/เพื่อสต็อก/2 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 03/04/2567 636/30/67/38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
102 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ 02/04/2567 636/40/67/141 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
103 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+800 - กม.25+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 คค 06053/พ.1/e.6/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
104 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.296+294 - กม.320+436 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 คค 06053/พ.1/e.5/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2567 636/45/67/140 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,879 รายการ