f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เขาพระวิหาร ช่วง แยกกระแซง ถึง บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 17/11/2563 ศก.2/1/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
122 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง - นากระแซง ระหว่าง กม.296+264 - กม.364+498 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ศก.2/16/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
123 โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม ติดตั้งราวกันอันตรายเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 24 แยกหัวช้าง ถึง แยกนากระแซง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.318+036 - กม.332+805 (เป็นตอนๆ) 17/11/2563 ศก.2/2/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
124 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร กิจกรรม งานปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน กม.31+000 (แยกบ้านไฮ) บ้านสามสิบเอ็ดพัฒนา ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง กม.30+806 - กม.31+114 13/11/2563 ศก.2/6/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
125 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+620 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ศก.2/41/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
126 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 3 ระหว่าง กม.7+458 - กม.11+225 (และส่วนขยายทางแยก ทางหลวงหมายเลข 2335 กม.10+640 - กม.11+559) ปริมาณงาน 40,273 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/40/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
127 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 ศก.2/27/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
128 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+125 - กม.7+458 ปริมาณงาน 29,997 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/14/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
129 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+125 ปริมาณงาน 37,920 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/13/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
130 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.38+570 - กม.39+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 ศก.2/30/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
131 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 3 ระหว่าง กม.24+610 - กม.26+883 ปริมาณงาน 23,810 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/37/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
132 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.1+000 - กม.10+760 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 25,634 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/8/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
133 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.75+200 - กม.77+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 ศก.2/39/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
134 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.0+040 - กม.14+785 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,670 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/10/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
135 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 31,320 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/35/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 121 ถึง 135 จาก 189 รายการ