f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.92+600 - กม.95+015 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 ศก.2/9/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
77 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+300 - กม.5+780 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 ศก.2/3/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
78 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+725 - กม.26+380 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 ศก.2/6/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
79 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 บริเวณ กม.345+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
80 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 3 บริเวณ กม.319+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 คค 06053/พ.1/e.1/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
81 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.13+500 - กม.14+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2566 คค 06053/พ.1/e.43/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
82 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.18+150 - กม.19+750 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/08/2565 ศก.2/26/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
83 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+814 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.46+971 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 19/07/2565 ศก.2/25/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
84 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4+215 - กม.6+200 ระยะทาง 1.985 กิโลเมตร 24/12/2564 ศก.2/14/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
85 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่บริเวณ กม.327+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 ศก.2/12/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
86 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+670 - กม.8+600 ปริมาณงาน 35,370 ตารางเมตร 04/01/2565 ศก.2/20/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
87 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4+215 - กม.6+200 ระยะทาง 1.985 กิโลเมตร 24/12/2564 คค 06053/พ.1/e.19/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
88 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.17+500 - กม.18+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 คค 06053/พ.1/e.17/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
89 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.54+800 - กม.61+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 คค 06053/พ.1/e.16/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
90 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.69+312 - กม.70+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 คค 06053/พ.1/e.15/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 188 รายการ