แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 61120022365
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,690,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 17/12/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ