แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66100006734
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วยภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 38,280,600.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 03/10/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ