แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66070004818
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,402,300.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 06/07/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ