แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66070003285
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 8,597,700.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 05/07/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ