แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66040030717
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,153,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/04/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ