แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 61110031766
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,552,200.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/11/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2561
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ