ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง 01/09/2566 ผศน.8/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่ง โดยวิธีเฉพาเจาะจง 10/08/2566 060/40/60/21 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย กรมทางหลวง 27/08/2566 ผศน.7/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
19 โครงการจ้างเหมาติดตั้งทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 16/08/2566 ผศน.6/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 09/05/2566 ผศน.5/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
22 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 30/12/2565 ผศน.4/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
23 โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 08/12/2565 ผศน.3/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
24 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 14/10/2565 ผศน.2/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
25 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 08/10/2565 ผศน.1/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
26 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 09/09/2565 ผศน.8/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
27 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 27/08/2565 ผศน.7/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
28 ซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2565 060/40/65/11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครือข่ายในภูมิภาคกรมทางหลวง 25/01/2565 ผศน.5/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
30 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 18/01/2565 ผศน.4/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 49 รายการ