ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครือข่ายในภูมิภาคกรมทางหลวง 16/12/2564 ผศน.5/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 23/11/2564 ผศน.4/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 07/09/2564 ผศน.2/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
19 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 07/09/2564 ผศน.1/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 18/08/2564 ผศน.3/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 16/07/2564 ผศน..7/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
22 โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหว่างอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทางหลวงภูมิภาค 22/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
23 โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conferece) 20/10/2563 ผศน.5/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
24 โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง. 05/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
25 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 29/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
26 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 31/08/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
27 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 28/08/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
28 ขายทอดตลาด 29/07/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 17/06/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
30 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการขายทอดตลาด 27/02/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 39 รายการ