ประชุมคณะทำงานด้าน GIS ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562
ลงวันที่ 31/01/2562

ประชุมคณะทำงานด้าน GIS ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีวาระดังนี้

วาระ 1 ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
วาระ 2 ติดตามผลการ MA GIS
วาระ 3 การ Implement : DOH Assign
วาระ 4 อื่นๆ

ลงทะเบียน

เข้าร่วม

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม 51515 ดาวน์โหลด

'