วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 29/11/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

     (1) วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

     (2) สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น

     (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

     (4) บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะเครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

     (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง

     (6) ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

     (7) ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

     (8) ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

     (9) สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น

     (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 


'